Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczyna swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jesteśmy zobowiązani do poinformowania Pani/Pana o następujących faktach i uprawnieniach:

 

  1. Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta w przypadku rozliczeń, adres korespondencyjny oraz, jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP.
  2. Administratorem danych osobowych jest: LAS I NIEBO Małgorzata Gibas-Grądman, ul. 3 maja 32a, 34-143 Lanckorona, NIP: PL6312272131.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Sprzedawcy oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług poprzez platformę internetową lasiniebo.pl i realizacją umów poprzez nią zawieranych. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Sprzedawcy lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na Pani/Pana rzecz.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie czynności poprzez platformę.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim.

Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia stanowią warunki regulujące korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oraz umowę obowiązującą pomiędzy nami a klientem (dalej zwane Regulamin”). Niniejszy Regulamin określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej zwanych „Klientem”) oraz administratora i właściciela serwisu internetowego („my” / „nasz” / „Sprzedający”) związane z towarami / usługami oferowanymi przez nas za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego

2. Przed kliknięciem „Złóż Zamówienie”, w celu złożenia zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszego Regulaminu. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Niniejszym klient wyraża zgodę, że składając zamówienie, bez zastrzeżeń akceptuje niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego postanowieniami i ich zrozumieniu

4. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem przed złożeniem zamówienia należy się z nimi zapoznać.

5. Korzystanie z niniejszego Serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

6. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

6.1  Administrator – Małgorzata Gibas-Grądman prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Las i niebo, 3 maja 32, 34-143 Lanckorona, NIP:6312272131, REGON: 240515758

6.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6.3 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży w ramach działalności Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

6.4  Potwierdzenie Zamówienia: przesłane przez Administratora Serwisu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia, określające ilość, rodzaj i cenę zamówionego Towaru;

6.5   Serwis  – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.lasiniebo.pl/sklep-online/

6.6   Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

6.7  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

7.  Właścicielem Serwisu jest Małgorzata Gibas-Grądman prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: LAS I NIEBO Małgorzata Gibas-Grądman, ul. 3 maja 32a, 34-143 Lanckorona.

8.   Kontakt  z Właścicielem Serwisu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: kontakt@lasiniebo.pl

9.   Do korzystania z niniejszego Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji (komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych). Ponadto w celu złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej. Polityka prywatności

10.  Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu (w tym w szczególności wszelkie prawa do Serwisu) oraz do poszczególnych Serwisu (tj. tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą do Administratora lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach świadczenia usług. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Serwis, zobowiązane są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, o których mowa powyżej.

Ogólne warunki Sprzedaży i realizacji Zamówienia

11.   Składając zamówienie za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

12.   Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym integralną część umowy sprzedaży towarów oferowanych w zakresie działalności Serwisu.

13. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią one zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie przyjęte. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i pobrania środków pieniężnych, środki te zostaną w całości zwrócone.

14.   W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://www.lasiniebo.pl/sklep-online/, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

15. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) numeru konta oraz adresu konta paypal

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

16. Klient nie będzie składać trudnych do sprawdzenia, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.

17.  Klient zobowiązuje się do podania nam prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i/lub innych danych kontaktowych oraz przyjmuje do wiadomości fakt, że możemy skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z Klientem. W przypadku niepodania nam wszystkich potrzebnych informacji możemy nie być w stanie zrealizować zamówienia Klienta.

18.  W przypadku niedostępności produktu, odpowiednia informacja widnieje na stronie Serwisu. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które Klient może zamówić. Jeśli Klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie poniesione przez niego koszty.

19. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia zawarte w wiadomości e-mail, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu at. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres 3 dni. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Klienta określonych w Potwierdzeniu Zamówienia ceny produktów oraz kosztów wysyłki towaru.

20. Ceny produktów podawane są przez nas w złotych polskich (PLN). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej kwoty zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili. Jednakże zmiany (za wyjątkiem tych, o których mowa powyżej) nie będą mieć wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłaliśmy już potwierdzenie zamówienia.

21.  Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są w złotych polskich wpłatą na konto

Paypal Sprzedawcy:

kontakt@lasiniebo.pl

lub przelewem na numer konta: 31105011001000009200205582

22.  Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, tj. rachunkiem.

23.   Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu Klienta sposób. Przesyłki dostarcza przewoźnik/ Kurier/ Poczta Polska. Przesyłka zostaje przez nas wysłana do 10 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Towar dostarczany jest na podany przez Klienta adres. W rozumieniu niniejszego Regulaminu zamówienie uznaje się za dostarczone w momencie podpisania jego odbioru pod ustalonym adresem dostawy.

Wady zakupionego produktu. Odstąpienie od umowy

24.    Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego wobec Klientów posiadających status Konsumenta, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.

25.   Reklamacje Klient zgłasza poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres  kontakt@lasiniebo.pl, określając wadę towaru. Sprzedawca niezwłocznie rozpatrzy złożoną reklamację i poinformuję Klienta o tym czy została ona uwzględniona.

26.   Klient zgłaszając reklamację otrzymuje drogą mailową informację zwrotną , jak postępować dalej.

27.  Produkt zwracany przez Klienta, w związku z reklamacją, powinien być kompletny,
 – powinien posiadać rachunek, metki,
 – nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.

28. Zwroty. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu 30dni od daty złożenia zamówienia.

Warunkiem uznania zwrotu towaru przez sprzedawcę jest dołączenie przez  kupującego paragonu lub faktury za złożone zamówienie do zwracanego produktu. Produkt nie może posiadać śladów użytkowania. Zwrot należności za zwracany towar następuje do 5dni roboczych od otrzymania przez sprzedawcę zwracanego produktu wraz z paragonem/fakturą. 

Ochrony danych osobowych

28.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia.

29.   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury bezwatowej (Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [zwolnienie na podstawie art.113 ust.1 (albo ust.9) ustawy z dnia 11 czerwca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2011r. Nr 177. poz. 1054, z późn. zm.)]lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:  kontakt@lasiniebo.pl

30.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

31.  Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

32.1   nazwisko i imiona Klienta,

32.2   numer NIP,

32.3   adres zamieszkania lub pobytu,

32.4   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,

32.5   adres poczty elektronicznej

32.6  numer telefonu,

33.  Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Postanowienia końcowe

34.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre informacje lub korespondencje przesyłane przez nas mają formę pisemną. Korzystając z naszego serwisu internetowego, klient akceptuje, że korespondencja z nami, będzie prowadzona głównie w formie elektronicznej. Będziemy kontaktować się z klientem drogą mailową lub będziemy dostarczać mu niezbędnych informacji umieszczając je w naszym serwisie internetowym. Dla celów Umowy, klient wyraża zgodę na sposób komunikacji drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne formy korespondencji, które dostarczymy w formie elektronicznej są zgodne z wymogami prawnymi w zakresie formy pisemnej takiej korespondencji. Niniejszy warunek nie ma wpływu na prawa ustawowe Klienta.

35.   W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: kontakt@lasiniebo.pl

36.   W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

37.   Jeśli którekolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub postanowień umowy zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie przez właściwy organ, zostanie ono wyłączone z pozostałych warunków i postanowień, które nadal będą obowiązujące w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu a dostęp do jego treści możliwy. 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl